ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die worden aangeboden door MM Digital Solutions BV, een bedrijf geregistreerd onder het Nederlandse Kamer van Koophandel nummer 85353825, hierna te noemen "het Bedrijf".

Artikel 1. Definities
1.1 "Placeable": De AI Real-Estate Listing Generator ontwikkeld door het Bedrijf.
1.2 "Gebruiker": Elke persoon of entiteit die gebruik maakt van Placeable.
1.3 "Listing": De door Placeable gegenereerde teksten.

Artikel 2 Diensten
2.1 Placeable genereert vastgoedlijsten op basis van door de Gebruiker verstrekte informatie.
2.2 De resultaten van de gegenereerde listings zijn eigendom van het Bedrijf, maar kunnen vrij door de Gebruiker worden gebruikt.

Artikel 3. Verantwoordelijkheid van de Gebruiker
3.1 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie.
3.2 De Gebruiker zal Placeable niet gebruiken voor onrechtmatige of ongeoorloofde doeleinden.

Artikel 4. Disclaimer
4.1 De door Placeable gegenereerde listings zijn niet perfect en kunnen fouten bevatten. Deze listings dienen als een raamwerk of startpunt en het Bedrijf garandeert niet dat ze vrij zijn van fouten, omissies of onnauwkeurigheden.
4.2 De Gebruiker dient de gegenereerde listings zorgvuldig te controleren en indien nodig aan te passen voor gebruik. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of onnauwkeurigheden in de door Placeable gegenereerde listings.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van Placeable door de Gebruiker.

Artikel 6. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
6.1 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de Algemene Voorwaarden te controleren op wijzigingen.

Artikel 7. Toepasselijk recht
7.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.Artikel
8. Contact
8.1 Voor vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact opnemen met het Bedrijf via het op onze website vermelde contactformulier.

Artikel 9. Eigendomsrechten en Intellectueel Eigendom
9.1 Alle rechten, inclusief copyright en andere intellectuele eigendomsrechten, op de software, het ontwerp, de programmatuur, en alle andere materialen van Placeable blijven bij het Bedrijf of haar licentiegevers.
9.2 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat door gebruik van Placeable geen rechten worden verkregen op deze intellectuele eigendomsrechten anders dan het gebruik in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10. Licenties en Gebruik
10.1 Het Bedrijf verleent aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte en herroepbare licentie om Placeable te gebruiken voor het beoogde doel, onder voorbehoud van deze Algemene Voorwaarden.
10.2 De Gebruiker heeft het recht om de gegenereerde listings te gebruiken, maar mag deze niet reproduceren, wijzigen, publiceren, distribueren, verkopen, of op een andere manier commercieel exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

Artikel 11. Verbod op Doorverkoop
11.1 De Gebruiker gaat ermee akkoord dat de gegenereerde listings enkel en alleen voor eigen gebruik zijn en niet mogen worden doorverkocht, overgedragen, onderlicentie gegeven of op enige andere manier ter beschikking gesteld aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

Artikel 12. Schending van de Rechten
12.1 Indien de Gebruiker in strijd handelt met de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, met name betreffende het intellectueel eigendom, licenties, en het verbod op doorverkoop, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om passende acties te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het intrekken van de licentie, het beëindigen van de diensten, en/of het nastreven van juridische stappen.

Artikel 13. Integratie met Derde Partijen
13.1 Placeable maakt gebruik van de Google Maps API en de nieuwste GPT modellen van OpenAI om de diensten te kunnen aanbieden. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die via deze derde partijen wordt verkregen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid voor Informatie van Derden
14.1 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden, fouten of omissies in de informatie die wordt verkregen via Google Maps API of OpenAI's GPT modellen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke derde partijen en valt buiten de controle van het Bedrijf.
14.2 Zoals beschreven in Artikel 4, dienen de door Placeable gegenereerde listings als een raamwerk of startpunt. Het Bedrijf garandeert niet dat ze vrij zijn van fouten, omissies of onnauwkeurigheden die kunnen voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie aangeleverd door deze derde partijen.
14.3 De Gebruiker erkent dat hij/zij de gegenereerde listings zorgvuldig dient te controleren en, indien nodig, te corrigeren voordat hij/zij deze gebruikt.

Artikel 15. Betalingen
15.1 Alle betalingen voor het gebruik van Placeable worden afgehandeld via de betalingsprovider Stripe. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen of geschillen die voortvloeien uit het gebruik van Stripe.
15.2 Alle betalingen die zijn gedaan voor de diensten van Placeable zijn definitief en niet-restitueerbaar, tenzij anders bepaald door het Bedrijf op eigen discretie.
Artikel 16. Geldigheid van Gegenereerde Listings
16.1 De gegenereerde listings zijn alleen geldig voor de desbetreffende factureringsperiode waarin ze zijn aangemaakt. Het is niet toegestaan om ongebruikte listings over te dragen of mee te nemen naar een volgende factureringsperiode.
16.2 Als de Gebruiker niet in staat is om de gegenereerde listings binnen de desbetreffende factureringsperiode te gebruiken, is het Bedrijf niet verplicht om een restitutie, compensatie of verlenging van de geldigheidsduur te bieden.

Artikel 17. Wijzigingen in de Prijs en Betalingsvoorwaarden
17.1 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de prijzen en betalingsvoorwaarden voor Placeable op elk moment te wijzigen. Het Bedrijf zal de Gebruiker van dergelijke wijzigingen op de hoogte brengen via e-mail of door het plaatsen van een kennisgeving op de website van het Bedrijf. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om dergelijke wijzigingen te controleren en te accepteren.